دانشکده مجازی

دانشکده مجازی‌ یکی‌ از شیوه های آموزشی نوین و به صورت تدریس از راه دور می باشد و در کشورهای‌ مختلف‌ دنیا نقش‌ بسزایی‌ در امر آموزش‌ دانشجویان به‌ عهده‌ دارند. با توجه به این مهم  با کمک متخصصین شرکت تصمیم سبز ، هوشمند سازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از نمایشگر …

هوشمند سازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از نمایشگر لمسی ۶۵ اینچ سی تاچ