پنل های سی تاچ در کسب و کار

ویدئو کنفرانس و کاربرد سی تاچ در تجارت
ویدئو کنفرانس و کاربرد سی تاچ در تجارت

اعضای مجموعه شما همواره از فن‌آوری و تکنولوژی استفاده می کنند. با استفاده از پنل های لمسی “سی تاچ” به سادگی بکشید، رسم کنید، کلیک کنید و بزرگنمایی انجام دهید. قدرت یک نمایش دیجیتال واقعی و بازخورد فوری در نوک انگشتان شماست، در هر جایی در کسب‌ و کار که نیاز به ارائه باشد، برای ویدئو کنفرانس، بحث و گفتگو، جلسات اتقاق فکر و … پنل های لمسی “سی تاچ ” به عنوان عنصر کلیدی در خدمت شما خواهد بود.