همکاری ما با شبکه آموزش

سی تاچ در مسیر برتر
برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

شرکت تصمیم سبز به عنوان شرکت مشاور و ارائه کننده تجهیزات جدید آموزشی و تکنولوژی های آموزشی یکی از تامین کننده مانیتور های لمسی هوشمند و یا تاچ مانیتورهای های مورد …